• 0048 791 768 435
  • info@boanerges.edu.pl

ESG – doradztwo

Kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów

ESG (Environmental, Social and Governance) – zagadnienia środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny, stają się powszechnymi kryteriami oceny ogólnej kondycji modelu operacyjnego przedsiębiorstw oraz ich długoterminowej stabilności. Udziałowcy, ale także klienci, poszukują i coraz częściej wymagają przemyślanych, przyszłościowych strategii i programów we wszystkich tych trzech obszarach. Kryteria ESG stały się na tyle istotne, że są przedmiotem regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. Antea Polska oferuje profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Pomagamy naszym klientom zidentyfikować, zrozumieć oraz zarządzać zarówno ryzykami, jak i możliwościami wynikającymi z ESG, a także wprowadzać w organizacji zrównoważone programy i strategie działania.
ESG stanowi ramy wykorzystywane przez inwestorów w celu lepszego zrozumienia działalności firmy w szerszej skali. To firma widziana przez pryzmat wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności. Dlatego tak ważne jest, aby przyjęte rozwiązania w zakresie ESG były zgodne i spójne z oczekiwaniami zarówno inwestorów, klientów, jak i otoczenia biznesowego, ale przede wszystkim odpowiadały priorytetom firmy i jej pracowników. Tylko tak przygotowana strategia przyniesie realne korzyści dla przedsiębiorstwa.
Za sprawą naszych spółek siostrzanych z Ameryki Północnej, Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy, które współpracują z wieloma zrównoważonymi firmami na świecie, doradzając im w rozwiązywaniu globalnych i lokalnych problemów ESG, posiadamy międzynawowe doświadczenie w tej dziedzinie i dedykowane metodyki wdrażania ESG.

Środowisko

Jaki wpływ firma ma na środowisko naturalne?
Wpływ prowadzanej działalności dotyczy takich kwestii jak: ślad węglowy, zarządzanie gospodarką wodną – pobór wody, zrzuty ścieków, zrzuty wód opadowych i roztopowych, gospodarka odpadami, racjonalne gospodarowanie zasobami, edukacja ekologiczna, bioróżnorodność i historia współpracy z organami nadzorującymi ochronę środowiska.

Kwestie społeczne

Jakiego rodzaju relacje łączą firmę z otoczeniem?
Ten obszar obejmuje sposób, w jaki firma zarządza relacjami z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami i społecznościami.
Ocenie tu podlegają: sposób, w jaki traktowani są pracownicy, świadczenia, wynagrodzenia oraz różnorodność, a także wartości firmy i sposób ich wdrażania (lub nie) w życie. W tym kryterium są również brane pod uwagę kwestie praw człowieka, etycznego pozyskiwania dostawców, obsługi i ochrony klientów, a także społecznego wpływu działalności na otoczenie.