• 0048 791 768 435
 • info@boanerges.edu.pl

Nasz zespół

dr Piotr Kosiak, MBA, DBA – właściciel

Menadżer, Absolwent studiów Doctor of Business Administration oraz Master of Business Administration. Ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej. Wykładowca akademicki, doradca strategiczny i inwestycyjny.

Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Jego zainteresowania naukowe to zarządzanie, negocjacje, polityka rodzinna.Pasjonuje się Religioznawstwem. Komentator wydarzeń politycznych i społecznych w mediach.

Członek rad nadzorczych. Specjalista od PR, doradca strategiczny i inwestycyjny. Członek gabinetów politycznych, specjalista od dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz administracji publicznej oraz stosunków Państwo-Kościół. Członek Rady Naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz rady naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. Value Marketing in Polen, dr Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Polish decade in the European Union – implications for the potential EU members Introduction, dr Piotr Kosiak, 2021, Sozialwirtschaft in Begleitung von Emil Wedęl – ein historischer Aspekt, dr Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Rodzina w Polityce Społecznej – spojrzenie Katolickiej Nauki Społecznej, Polityka na rzecz rodzin – Plusy czy Minusy?, Warszawa 2020, 43-59.; Zaangażowanie Kościoła w pomoc społeczną przed i podczas pandemii Koronawirusa na podstawie działalności Caritas Polska, Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, red. N.G. Pikuła i in., Kraków 2020, 199-213.; The passover of Jesus Christ, Studia Ełckie 19(2017)4, 433-449., Platforma Judeochrześcijańska


dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Przyrodnik, Dendrolog, Architekt Krajobrazu

adiunkt z habiltacją
Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

dendrologia, dendrologia szczegółowa, zastosowanie drzew i krzewów w ogródkach przydomowych.


działalność: członek NOT-Sito, członek i sekretarz PTB- Sekcja Dendrologiczna, członek PTB- Sekcja Rośliny Wrzosowate, członek PTB- Sekcja Systematyki Roślin, członek PTD, członek NOT- SINTZ, kierownik studiów wieczorowych Architektury Krajobrazu, opiekun studentów V roku Kierunku Architektury Krajobrazu


Zainteresowania badawcze: systematyka głogów, synatropizacja wśród drzew w mieście, wykorzystanie drzew i krzewów w mieście.


Ks. prof.dr hab. Stanisław Dziekoński

Rektor dwóch kadencji (2012-2020) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor nauk społecznych, Doktor Honoris Causa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie i Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Brok n/Bugiem. Autor ponad 200 publikacji naukowych, realizator i uczestnik kilkudziesięciu projektów badawczych w Polsce i za granicą, w szczególności we Włoszech i Niemczech. M.in. z Polikliniką Gemelli w Rzymie, dzięki wsparciu której powstał Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW z prestiżowym kierunkiem lekarskim. W czasie kadencji rektora rozpoczął również budowę trzeciego kampusu uniwersyteckiego, wraz z Transdycyplinarnym Badawczo-Rozwojowym Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii.

W latach 2016–2020 zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przewodniczący Komisji Nauki, Innowacji i Środowiska Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz przewodniczący Rady Naukowej Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW. Pełnił funkcję eksperta przy Komisji Akredytacyjnej i członka Rady ds. Nagród.  Decyzją Ministrów Zdrowia i Obrony Narodowej został również powołany do Medycznych Instytutów Naukowych, między innymi do Instytutu Matki i Dziecka i Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medal Akademii Polskiego. Otrzymał także liczne wyróżnienia i nagrody środowisk medycznych, m.in. Medal im. Prof. Jana Nielubowicza przyznany przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie oraz specjalne wyróżnienie przyznane przez Narodowe Stowarzyszenie Okulistów Włoskich.


dr Janusz Hejduk

Uniwersytet Łódzki Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej
Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Praca magisterska pt. “Makrobentos, szczególnie Chironomidae (Diptera), w dwóch profilach poprzecznych rzeki Warty, poniżej i powyżej zbiornika zaporowego “Jeziorsko” we wczesnym okresie jego funkcjonowania”- 1990 (opiekun dr hab. M. Grzybkowska, promotor prof. dr hab. T. Penczak)

Praca doktorska pt. „Morfogenetyczne zróżnicowanie populacji rzęsorka mniejszego Neomys anomalus (Cabrera, 1907) w Polsce”

Członek Komisji Eksperckiej ds. Edukacji Ekologicznej przy Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w latach 2005-10.
Od 2016 roku członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody: prace w komisjach CITES, ochrony zwierząt, ochrony obszarowej.

W ostatnich latach: 2018-2021 prowadził nadzór przyrodniczy, ornitologiczny, ichtiologiczny oraz teriologiczny przy Budowie kompleksu rekreacyjnego Lisowice gm. Koluszki na rzece Mrodze. Prace polegały m.in. na pogłębieniu koryta rzeki i zbiorników zaporowych na niej.

Brał udział w inwentaryzacji ichtiologicznej zlewni Narwi oraz Warty pod kierunkiem prof. Tadeusza Penczaka.


prof. dr hab. Jan Gancewski

Zajmuje się od ponad 20 lat zawodowo historią średniowiecza.Obecnie na stanowisku badawczo-dydaktycznym profesora UWM w Olsztynie.Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Koło w Mrągowie, Oddział w Olsztynie. Autor około 80 publikacji naukowych, w tym monografii w różnych językach. W Zarządzie Centrum Badań interdyscyplinarnych „Probalticum” na UWM w Olsztynie.

Członek Historische Kommision für ost- und westpreußische Landesforschung w Berlinie (od V 2014 r.)

Prowadzi również własną działalność: Prywatne Centrum Kształcenia (od 1993 r.) 


prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz

Ekonomista i polityk społeczny. Wieloletni Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie i wykładowca w WSP im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Parametryzacji Nauki. W roku 2016 został Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Czynny członek Sieci Naukowo- Badawczej European Social Network (ESN), European Association for Population Studies (EAPS) oraz Work and Family Researchers Network (WFRN). Od strony praktycznej zajmował się świadczeniami udzielanymi z pomocy społecznej pracując jako podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2004-2007. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju. Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE, a także kierunkami rozwoju polskiej polityki rodzinnej oraz jej finansowaniem.

Do końca 2019 roku brał udział w 96 krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących rodziny i polityki na rzecz rodzin, polityki społecznej i ekonomii. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych oraz 4 monografii naukowych poświęconych tematyce problemów społecznych i sytuacji socjalnej rodzin, roli świadczeń rodzinnych w Polsce i innych krajach UE, prowadzonej przez państwo polskie polityki rodzinnej, godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, efektywności polityki rodzinnej oraz finansowaniu polityki rodzinnej w Polsce. Obecnie na bieżąco śledzi rozwiązania w zakresie polityk rodzinnych explicite i implicite w UE i na świecie przekładając posiadaną wiedzę na publikacje i udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną i polityką na rzecz rodzin.


adwokat dr Konrad Tadeusz Zamirski 

Doradztwo Prawne i Inwestycyjne 

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach od czerwca 2018 r.

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska, 2010 – 2013.
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach, aplikacja adwokacka, 2015 – 2017.
 • Doktorat  na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

prof. dr hab. Mirosław Grewiński 

Polityk społeczny; profesor nadzwyczajny i rektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Przewodniczący Komitetu Edukacji Zawodowej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rady Głównej ds. Readaptacji Skazanych przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Zespołu ds. Nagród przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator Sektorowej Rady ds. Kompetencji przy Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Zawodowych Pracowników Socjalnych przy MRPiPS. Członek European Semester Group przy Komisji Europejskiej. Członek European Social Network. Członek ESPAnet. Członek Rady Ekspertów THINKTANK.

Autor, współautor lub redaktor blisko 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 40 książek na tematy związane z polityką społeczną. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są głównie: przeobrażenia welfare state, usługi społeczne, system pomocy i integracji społecznej, rynek pracy i zatrudnienie, wielosektorowa polityka społeczna, ekonomia społeczna, innowacje społeczne. Uczestniczy(ł) w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji społecznych. Dwukrotnie stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W ostatnich kilkunastu latach był ekspertem / doradcą w wielu instytucjach publicznych; m.in. w.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ochotniczych Hufcach Pracy, Krajowym Ośrodku Szkoleniowym EFS, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Wykładał na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych uczelniach. Przeprowadził ponad 500 autorskich szkoleń.


prof. dr hab.  Marek Niezgódka 

 • Matematyk, od 1993 roku do 2018 dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest inicjatorem m.in. projektu Biblioteki Wirtualnej Nauki, realizowanego przez ICM od 1996 roku.
 • od 1991 – ekspert, Deutsche Forschungsgemeinschaft w dziedzinie modelowania matematycznego procesów i obliczeń wielkoskalowych
 • 1993–1995 – przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Infrastruktury Informatycznej KBN
 • 1993–1997 – członek Komitetu Koordynacyjnego European Science Foundation, Program Mathematical Treatment of Free Boundary Problems
 • od 1996 – członek kapituły Info Star
 • od 1997 – kieruje zespołem ICM realizującym projekty badawczo-wdrożeniowe w dziedzinie wielkich systemów transportowych w ramach umów z PLL LOT S.A. oraz The Boeing Company
 • od 1998 – członek Polskiego Komitetu ds. Współpracy z ESF (European Science Foundation)
 • od 1999 – ekspert Ministerstwa Federalnego Badań i Przemysłu Niemiec ds. programu rządowego „Nowe metody i rozwiązania matematyczne dla przemysłu i gospodarki”
 • od 1999 – stały członek komisji opiniującej projekty z zakresu monitoringu środowiska przy DG Information Society of Technology Komisji Europejskiej
 • od 1999 – ekspert przy DG XII Komisji Europejskiej, panel ds. Programów Marie-Curie
 • od 2001 – członek Komitetu Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN
 • od 2003 – stały przedstawiciel Polski w Unii Europejskiej, Zespół Doradczy ds. Strategii Rozwoju eInfrastructures
 • 2003 – członek komisji rządowej ds. lokalizacji nowego lotniska krajowego, powołanej przez ministra Infrastruktury
 • 2004 – autor i koordynator dokumentu programowego MNiI: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2020
 • od 2015 – członek Zespołu Ekspertów EUA (European University Association) ds. Otwartej Nauki (delegat KRASP).